Ski Fotball

Beredskapsplan mot overgrep

Beredskapsplan mot overgrep

I Ski Fotball vil vi høsten 2018 innføre rutiner i klubben for hvordan vi skal forholde oss til trygge rammer for spillerne i klubben. En viktig del av dette arbeidet er en beredskapsplan for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep. Vi har i denne sammenheng også utarbeidet etiske retningslinjer som vil være retningsgivende for trenere og ledere i klubben.

Gjennomgang av nye rutiner vil for trenere på lag fra 11-19 år være på Ungdomsfotballkvelden 20.9.2018. For yngre lag vil det bli gjennomgang på trenersamling 27.11.2018.
 


 

Etiske retningslinjer - revideres innen utgangen 31.12.2018

Beredskapsplanen i wordformat

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idrette, NIF 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, NFF

 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.


Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre m/fl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i klubben. 

 

Planen nedenfor sier ikke noe om hvem spillere selv skal kontakte og hvordan. Dette området ønsker vi å implementere i planen.

 

BEREDSKAPSPLAN FOR FOREBYGGING OG AVDEKKING AV SEKSUELLE OVERGREP OG SEKSUELL TRAKASSERING MOT BARN

SKI IL FOTBALL

 

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og mot barn som er tilknyttet Ski IL Fotball

                                                                      

Planen skal sikre at våre ledere, trenere og andre som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige i vår klubb (heretter kalt klubbens representanter):

 1. Har tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn,
 2. Har god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplanen,
 3. Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både innad i klubben, men også mellom våre representanter og foresatte til klubbens utøvere.
 4. Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep er meldt.

En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil skape tryggere rammer for barna, og en forutsigbar og trygg arena for klubbens representanter med mindre grobunn for ubegrunnet mistanke.

 

Følgende praksis og rutiner anvendes i Ski IL Fotball

                                                                                                                                                                 

Krav til politiattest:

 1. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal fremvise politiattest. Årlig gjennomgang av retningslinjer og status på politiattester.

Kunnskap:

 1. Alle klubbens representanter skal være kjent med beredskapsplanen før tiltredelse i verv som trener, leder, oppmann eller andre oppgaver som innebærer arbeid med barn.

Beredskapsgruppe:

 1. Klubben har som mål å ha egen beredskapsgruppe for seksuelle overgrep, og seksuell trakassering mot barn.
 2. Daglig leder Ragnhild Carlsen er ansvarlig for gruppen: ragnhild@skifotball.no / 922 95 977

                        

Forebyggende arbeid: (Klubbens ansvar)

 1. Klubben skal ha etiske retningslinjer for sine representanter og andre tilknyttede personer, som omhandler voksnes relasjoner med barn. De etiske retningslinjene må undertegnes av alle klubbens representanter og personer som har ansvar for barn i aktiviteter i klubbens regi (for eksempel ledsagere på reiser/samlinger/turneringer).
 2. Klubben skal ha egne etiske retningslinjer for utøvernes oppførsel overfor hverandre.
 3. Klubben skal informere utøverne og deres foresatte om denne beredskapsplanen
 4. Denne beredskapsplanen skal være lett tilgjengelig på klubbens hjemmesider

 

Ved bekymring: (Gjelder alle)

Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.

 • Informer representant for beredskapsgruppen - ikke involver andre før etter avtale.
 • Begynn å skrive loggbok - noter observasjoner
 • Er du usikker; konsulter en av de instanser som er nevnt i denne beredskapsplan. Ikke vent for lenge før du/dere konsulterer andre
 • Beredskapsgruppen har ansvaret for å melde bekymringen til barnevern/politi, men du har en selvstendig varslingsplikt dersom de ansvarlige ikke varsler og du fortsatt mener det er grunn til å tro[1] at barnet er utsatt for seksuelle overgrep.
 • Klubbens representanter er ikke etterforskere. Ikke still ledende spørsmål til barnet
 • Lytt til barnet og vis at du tar barnet på alvor. Unngå å styre samtalen. Gjenta utsagn som barnet kommer med, slik at barnet evt. kan korrigere om du har forstått feil. Noter ned barnets uttalelser eller annet, etter samtalen.
 • Vær ærlig mht. det som skal skje. Vær realistisk.
 • Lov aldri noe du ikke kan holde – man må aldri love barnet taushet om det man får vite
 • Glem ikke søsken.
 • Forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme.

 

Hvis akutte overgrep oppstår: (Gjelder alle)

Ta om mulig kontakt med representant for beredskapsgruppen, som kontakter politiet. Ta ellers selv kontakt med politiet

 1. Ikke skift klær på barnet
 2. Eventuelt brukt tøy pakkes inn i papir – ikke plast!
 3. Ikke bad eller vask barnet.

 

Handlingsalternativer ved bekymring: (Klubbens ansvar)

 

 1. Trakassering.

Beredskapsgruppen bør avholde separate møter med begge parter. Avhengig av utfallet av samtalene, må gruppen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende som har trakassert, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner eller politianmeldelse.

 

 1. Overgrep

Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres og bør sammen med klubbledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubben eller forbundet også under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparatet og blant utøvere. Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorganer.

 

Samtale med utøverne: (Gjelder alle)

 

 • Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Hemmelighold og uklare meldinger medfører risiko for rykter og oppkonstruerte historier. Unngå å dele intime detaljer
 • Gi utøverne rom til å snakke om det de tenker/føler.
 • Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre vil kunne variere fra utøver til utøver.

 

Samarbeidspartnere: (Beredskapsgruppens ansvar)

 

Beredskapsgruppen skal ha kontakt med én eller flere samarbeidspartnere som har kompetanse på seksuelle overgrep mot barn. En magefølelse på at noe ikke er som det bør diskuteres med noen som har god kompetanse. Det er viktig å søke råd tidlig. Gode samarbeidspartnere bør etableres før en hendelse oppstår. Barnevern og politi skal tilby veiledning uten plikt til å oppgi barnets personalia. Noen kommuner har egne konsultasjonsteam med spesialkompetanse på seksuelle overgrep mot barn. Alle kommuner skal være koplet til et barnehus.

 

 1. Ved mistanke som krever faglig konsultasjon har klubben en avtale med
  1. ………………………………………….barnevern                         Tlf:…………………………………..
  2. ………………………………………….politi                                Tlf:…………………………………..
  3. ………………………………………….konsultasjonsteam            Tlf: ..………………………………..
  4. ………………………………………….barnehus                          Tlf:……………………………….…..
  5. …………………………………………                                         Tlf: ……………………………….....

Plikt til å varsle barneverntjenesten har man når «det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt» (barnevernloven § 6-4). En magefølelse som kan støtte seg på en enkeltuttalelse, enkelthandling el. er tilstrekkelig for at man har grunn til å tro.

 1. Bekymringsmeldinger skal meldes til barnevernet i Ski kommune. Melding skal sendes skriftlig pr. post – ikke som e-post. Mal for bekymringsmelding finner du her.
  Kontaktperson: Hæge Hovding, barnevern@ski.kommune.no, 957 36 432

Politiet skal varsles i akutte situasjoner. Avvergeplikten følger av straffeloven § 139. Hvis man mener at det er fare for at barnet mest sannsynlig vil kunne utsettes for (nye) overgrep ved å ikke gripe inn, er det straffbart å unnlate å varsle politiet.

 1. Akutte situasjoner som krever varsling av politi skal varsles til politiet i Follo – tlf. 02800
  Kontaktperson: …………………………………………………………………………………………………………………

Tlf: ………………………………………….….

 

Det kan også være lurt å ha etablert en dialog med andre fagpersoner i kommunen, hvor man kan hente råd. Dette kan for eksempel være, lege, helsestasjon, tannhelsetjeneste o.l.

 

 1. Andre samarbeidspartnere

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontaktperson: ………………………………………………………………………………………………………………..

Tlf: …………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontaktperson: ………………………………………………………………………………………………………………..

Tlf: …………………………………………….

 


[1] Det er nok med en mistanke støttet av en hendelse

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift