Ski Fotball

Utdanningskompensasjon/solidaritetsmidler

Utdanningskompensasjon/solidaritetsmidler

Begrepene utdanningskompensasjon og solidaritesmidler kan lett forveksles. Her finner du info om ordningene:

  • Utdanningskompensasjon beregnes fra perioden hvor spilleren er 12-21 år og skal kun utbetales om spilleren skriver proffkontrakt med sin nye klubb. Sum for kompensasjon varierer.
  • Solidaritetsmidler utløses ved overganger hvor det er en overgangssum. 5 % av overgangssummen skal tilfalle klubbene spilleren var i da spilleren var 12-23 år etter en gitt %-vis fordelingsnøkkel.

 

Utdanningskompensasjon:

Kapittel V: Kompensasjon for trening og utdanning

§ 14. Generelt

a) En spillers trening og utdanning foregår mellom 12 og 21 års alder. Dersom spillerens trening og utdanning beviselig ble avsluttet før spilleren fylte 21 år, skal kompensasjon betales til avslutningstidspunktet - jfr. § 19 c). Kompensasjonen skal reflektere nødvendige kostnader i de klubbene som har trent spilleren f.o.m. sesongen spilleren fylte 12 år t.o.m. sesongen spilleren fylte 21 år.
b) Kompensasjon for trening og utdanning skal betales
- når spiller under 23 år ved årets begynnelse inngår sin første profesjonelle kontrakt,
- hver gang profesjonell spiller under 23 år ved årets begynnelse melder overgang eller lånes ut til ny klubb, og spilleren opprettholder status som profesjonell. (Kun den klubben spilleren forlater er da berettiget til slik kompensasjon.)
c) Spiller vil normalt være å anse som ferdig utdannet etter den sesongen vedkommende har vært på banen i et visst antall kamper i Tippeligaen/Toppserien.
d) Dersom amatørspiller som er fylt 22 år, men er under 23 år, melder overgang og inngår profesjonelle kontrakt med sin nye klubb innen 12 måneder, kan forbundsstyret på anmodning fra tidligere klubb, bestemme at kompensasjon skal betales.

§ 15. Forhold som kan påvirke kompensasjonen

a) Klubb som ensidig hever kontrakten med profesjonell spiller under 23 år uten berettiget årsak, er ikke berettiget til kompensasjon for trening og utdanning. Kompensasjonen til tidligere klubber skal ikke påvirkes dersom de ikke er medansvarlige for den urettmessige hevningen.
b) Dersom det er mindre enn 2 måneder til utløp av kontrakten for en spiller under 23 år ved årets begynnelse, og nåværende klubb i rekommandert sending eller på annen etterviselig måte, ikke har gitt spilleren skriftlig tilbud om ny kontrakt på tilnærmet samme lønnsnivå, skal ny klubb ikke betale kompensasjon for trening og utdanning til nåværende klubb.

Det skal ikke betales kompensasjon for trening og utdanning ved overgang eller utlån når amatørstatus opprettholdes og ved overgang fra profesjonell til amatør unntatt når spilleren blir profesjonell igjen innen en periode på 30 måneder.

§ 16. Forbundsstyrets bestemmelser om beregning, fordeling og betaling av kompensasjon for trening og utdanning

a) Forbundsstyret fastsetter bestemmelser om beregning, fordeling og betaling av kompensasjon for trening og utdanning. Klubbens og spillernes organisasjoner skal høres før forbundsstyret fastsetter bestemmelsene.
b) Den nye klubben er ansvarlig for å foreta beregningen, fordele og utbetale kompensasjonen i henhold til «Forbundsstyrets bestemmelser vedrørende beregning av kompensasjon for trening og utdanning» (Se vedlegg til dette reglement).
c) Oversikt over utregning og betaling skal sendes NFF. Forbundsstyret kan, på oppfordring fra en av partene eller eget initiativ, fastsette størrelsen på og fordelingen av kompensasjonen.

 

Solidaritetsmidler:

Kapittel VI: Solidaritetsmidler

§ 17. Formål

Solidaritetsmidlene skal være et økonomisk bidrag til klubbene som har bidratt til spillerens trening og utdanning f.o.m. sesongen spilleren fylte 12 år.

§ 18. Beregning av solidaritetsmidler

a) Hver gang profesjonell spiller med kontrakt melder overgang eller lånes ut til ny klubb, skal solidaritetsmidler beregnes og betales dersom det avtales en kompensasjon. Det skal ikke betales solidaritetsmidler når profesjonell spiller med kontrakt skifter status til amatørspiller dersom ikke spilleren igjen blir profesjonell før 30 måneder er gått.
b) Når profesjonell spiller melder overgang eller lånes ut i kontraktsperioden, skal inntil 5 % av den totale kompensasjonen som blir avtalt mellom ny klubb og tidligere klubb, tilbakeføres til de klubbene som har bidratt til spillerens trening og utdanning fra og med den sesongen spilleren fyller 12 år t.o.m. den sesongen spilleren fyller 23 år.

Den resterende delen av kompensasjonen betales til klubben spilleren forlater.

c) Dersom overgangs- eller utlånsavtalen mellom ny klubb og tidligere klubb utløser ytterligere midler på et senere tidspunkt, skal ny klubb betale solidaritets-midler til tidligere klubber senest 30 dager etter at midlene er utløst.
d) En fullstendig oppstilling over utregning og fordeling skal sendes NFF samt til den enkelte klubb sammen med bidraget.

§ 19. Fordeling

Solidaritetsmidlene skal fordeles mellom de klubber som har bidratt til spillerens trening og utvikling fra og med den sesongen spilleren fylte 12 år til og med den sesongen spilleren fylte 23 år. Fordelingen skal skje i henhold til følgende:

Den sesongen spilleren fylte

12 år: 5 % 16 år: 10 % 20 år: 10 %
13 år: 5 % 17 år: 10 % 21 år: 10 %
14 år: 5 % 18 år: 10 % 22 år: 10 %
15 år: 5 % 19 år: 10 % 23 år: 10 %
 

§ 20. Betaling av solidaritetsmidler

Den nye klubben har ansvar for å beregne og betale ut solidaritetsmidlene. Betalingen skal skje senest 30 dager etter at spilleren er registrert for den nye klubben. Oversikt over spillerens tidligere klubber skal fremgå av spillerpasset som ny klubb mottar i tilknytning til overgangen. Om nødvendig skal spilleren assistere den nye klubben ved beregning av solidaritetsmidlene.

En klubb som har rett til solidaritetsmidler, kan inngå nedbetalingsavtale eller ettergi hele eller deler av det beløp klubben selv er berettiget til. Slik avtale skal være skriftlig og sendes NFF.

Solidaritetsmidlene skal betales til NFFs fond for Barne- og ungdomsfotball når

- det ikke er mulig å identifisere alle klubber som har bidratt til spillerens trening og utdanning (gjelder også årene fra overgangstidspunktet frem til spilleren fyller 23 år) eller
- beløpet til en enkelt klubb utgjør mindre enn kr 1.000,-.

Ved for sen utbetaling av solidaritetsmidler skal det betales rente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m (Forsinkelsesrenteloven).

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift