Ski Fotball

Kontrollkomite

Kontrollkomite

Ski IL Fotball har en omsetning på over 5 mill. og er dermed pålagt å følge regnskapsloven og ha registrerte revisorer. Klubbens revisorer er LST Revisjon.

Når registrerte revisorer benytes plikter klubben å ha en kontrollkomite på minst to personer/medlemmer.  

Klubbens årsmøte avholdes siste uken i februar hvert år. Mal for beretning finnes her

 

Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer.

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollkomiteen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over. 

For å hjelpe kontrollkomiteen i sitt arbeid, er det utarbeidet en sjekkliste.

 

NIFs SJEKKLISTE FOR KONTROLLKOMITE

NB – listen er ikke uttømmende

Område

Handling

Utført

Protokoll

Det er ført protokoll over alle kontrollkomiteens forhandlinger

 

Forvaltning av midler

Påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer

 

Forvaltning av midler

Påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til beslutninger fattet av årsmøte/ting og organisasjonsleddets lov.

 

Forvaltning av midler

Påse at aktiviteter/arrangementer og tiltak som organisasjonsleddet har gjennomført i løpet av året er i tråd med mål satt av Årsmøte/ting og styre.

 

Intern kontroll

Påse at organisasjonsleddet bankkonto disponeres av to personer i fellesskap og at det er tegnet underslagsforsikring for de som signerer.

 

Intern kontroll

Påse at organisasjonsleddets styre jevnlig gjennomgår regnskap og budsjett. Kontroller om det er store avvik mellom regnskap og budsjett, innhent forklaring på avvik og vurder rimeligheten av disse.

 

Intern kontroll

Påse at organisasjonsleddet har en oppdatert fullmaktsmatrise

 

Intern kontroll

Påse at organisasjonsleddet har en oppdatert økonomihåndbok

 

Intern kontroll

Se gjennom balansepostene

 

Regnskapsførsel

Påse at organisasjonsleddet benytter regnskapssystem eller låsbart regneark.

 

Regnskapsførsel

Påse at organisasjonsleddets regnskap er ajour og at regnskap og bilag er ryddig og oversiktelig.

 

Årsregnskap

Les gjennom årsregnskapet.

Vurder om årsregnskapet gir et riktig bilde av organisasjonsleddets aktivitet i løpet av året og om organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift er forsvarlig.

 

Årsregnskap

Lese gjennom revisjonsberetningen og eventuelle nummererte brev fra revisor, kontroller om det påpekes forhold som burde følges opp.

 

Nummererte rapporter

Dersom kontrollkomiteen ønsker å ta opp noen forhold skal de sende nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor

 

Beretning

Utarbeid beretning til årsmøte/ting for hvert enkelt årsregnskap (dvs hvert år), dater og signeres av alle medlemmer av komiteen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg til ytterligere kontroller ved behov

 

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift