Ski Fotball

Sportslig leder

Sportslig leder

Hovedoppgave/ansvar:

 • Være faglig rådgiver/bistand for klubbens trenere/instruktører, sørge for en plan som sikrer at de blir fulgt opp sportslig, inkl. får faglig veiledning på feltet
 • Påse at klubbens sportslige plan oppfylles, jevnlig revideres/videreutvikles og samtidig være pådriver for implementering
 • Hovedansvarlig for sportslig utvalg (SU)
 • Hovedansvarlig for Fair Play-utvalg
 • Hovedansvarlig for oppfølging av samarbeidspartnere mht. aktiviteter rettet mot lag/spillere (for eksempel Plexusklinikken, Avancia)
 • Bidra ved gjennomføring av cuper, bl.a. hovedansvarlig for rigging

 

ARBEIDSOPPGAVER

(Typiske arbeidsoppgaver, listen er ikke 100 % utfyllende)

Ansvars/arbeidsområder:

 • Være trenernes/instruktørenes daglige kontaktperson/faglige støtte, ha en tett og jevnlig dialog
 • Avholde årgangsmøter med støtteapp. på lagene 1-2 ganger årlig
 • Avholde trenerforum, ca. 1-2 ganger årlig
 • Koordinator for klubbens sportslige aktiviteter/samlinger
 • Veiledning og faglig bistand til trenere – inkl. ute på feltet - i f.t. retningslinjer, treningsinnhold, treningsplanlegging, hospitering etc., følge opp treningsplaner. Treningsøkta.no kan benyttes
 • Koordinere evt. treningssamarbeid på tvers av årganger, andre klubber el.l.
 • Veiledning og faglig bistand til årgangsansvarlige og oppstartsansvarlig
 • Påse at det er samkjøring mellom klubbens sportslige ekstratiltak og klubben – p.t. Fotball-SFO og Akademi.
 • Være kontaktperson for henvendelser internt/eksternt relatert til det sportslige i klubben
 • Sørge for at lagene lager en tilfredsstillende årsplan (mal for årsplan kan/må justeres av SL)
 • Koordinere nomineringsprosess til Landslagsskolen (kretsens spillerutviklingsprosjekt) o.l. aktiviteter, være kretsens kontaktperson i denne sammenheng
 • Forberede yngre lag gjennom hele året (bl.a. ved samtrening) på sammenslåing som 10-årslag
 • Bidra til at trenere/ledere gjør seg kjent med sportslig plan og klubbens retningslinjer, samt oppfølging av at trenere/ledere forholder seg til klubbens og overordnede ledds føringer.
 • Koordinere lag før påmelding til serie for å sikre riktig antall lag og nivå for de forskjellige årganger.
 • Motivere trenere til relevante kurs
 • Innkalling m/saksliste til møter i SU (månedlig, unntatt sommerferie), påse at det blir ført og sendt ut referat
 • Rekruttering av trenere/avslutte treneravtaler, hovedsakelig til klubbens ungdomslag
 • Delta i foreldremøter ved behov
 • Skrive årsrapport for det sportslige til klubbens felles årsrapport til årsmøtet
 • Delta i styremøter i de tilfeller styret ønsker det
 • Delta i møter som er relevant for stillingen, internt og eksternt
 • Deltakelse i relevante forum og møter i sone og krets
 • Innrapportere dersom det under trening eller kamp forekommer avvik fra klubbens rammer
 • Delta i fordeling av treningstider
 • Holde oversikt over, og koordinere, hospiteringer og prøvespill internt og eksternt, være klubbens kontaktperson overfor andre klubber i denne sammenheng
 • Sørge for at lagene gis tilfredsstillende tilbud om trening i ferier. Løses som regel ved at samtrening med andre lag koordineres.
 • Administrere plan for spiller- og ferdighetsutvikling
 • Gjennomføre merkeprøver, keepersamlinger og evt. andre sportslige samlinger
 • Bidra i forb. med klubbens cuper og evt. andre arrangement (før, under og etter)
 • Evt. årgangsansvarlig på en eller flere årganger
 • Evt. bistå som trenerressurs på lag med ekstra behov i kortere eller lengre perioder
 • Vikar på etter skolen-tilbud ved behov
 • Sportslig ansvarlig for klubbens fotballskole/r
 • Oppstartsansvarlig 6-årslag

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Faktura, elektronisk adresse (EHF-faktura):
57897661234501

Postadresse:
PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse:
Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift