Ski Fotball

Styret

Styret

Styret 2016 (bildet er tatt 10. mai 2016).
Fra venstre: Bjørn Syvertsen, Glenn Christensen, Ave Tooming-Klunderud, Arnt-Ove Drageset, Espen Pettersen, Jan Astorri, Anette Svendsen, Jørgen Halvorsen, Vegard Sundsaasen.
Ikke til stede: Stein Rasch, Ann-Kristin Pettersen

 

Styrets oppgaver og ansvar i klubben

Her finner du generell info om styrets arbeid og hvilke oppgaver og ansvar som tilligger styremedlemmer. Denne siden er først og fremst ment som en infoside for deg som vurderer om et styreverv i klubben er noe for deg.

Ski Fotball ble sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1 våren 2016. Kvalitetsklubb er et konsept fra NFF hvor klubber må innfri et ulikt sett med kriterier for å bli godkjent.
Klubben jobber fortløpende med Fair Play-arbeid og klubbutvikling. 

 

Praktisk info:

Ski IL Fotball er en en del av Ski IL Alliansen. Ski IL er et allianseidrettslag - ikke fleridrettslag - dvs. at hver av gruppene er selvstendige enheter (juridisk, organisatorisk, administrativt og økonomisk). Øvrige grupper innenfor Ski IL Alliansen er håndball, friidrett, innebandy, turn, tennis, ishockey og idrettsskolen.

Ski IL Fotball har en stabil og sunn økonomi.

Her finnes navn/kontaktinfo for det sittende styret, samt klubbens adm.

Styremedlemmer må være medlem i klubben for å være valgbar. Medlemskontingent er p.t. kr. 200,- årlig. Styremedlemmer kan ikke være ansatt i klubben eller overordnet organisasjon.

Styremedlemmer, valgkomite, revisorer og ansatte er fritatt for treningsavgift for seg selv og sine barn (medlemskontingent må betales av alle og er en forutsetning for både å være valgbar og få fritak for treningsavgift). De samme personer er også fritatt for de vanlige dugnadsoppgavene som blir fordelt på lagene/foresatte.

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i februar.

Lov for Ski IL Fotball gir overordnede føringer for all virksomhet i klubben.

Det er i klubben ansatt daglig leder i 100 % stilling, sportslig leder i 100 % stilling og i tillegg ca. 3 årsverk utfører oppgaver på etter skolen-tilbudet, materiell, klubbshop, anlegg m.m. Vi har også regnskapsfører engasjert. Mye adm. arbeid utføres av disse og ikke av styremedlemmer. 

 

Ved fordeling av oppgaver blant styremedlemmer bestrebes det at hver enkelt får ett eller flere dedikerte ansvarsområder etter nærmere avtale. I tillegg vil det være fellesoppgaver og innkomne saker til behandling som er styrets ansvar i fellesskap.

Det vil som regel før hvert valg foreligge en oversikt over hvilke konkrete områder valgkomiteen skal søke etter nye styremedlemmer til. Det er likevel slik at vi er innstilt på å tilpasse oppgaver etter styremedlemmers ønske, kapasitet og kompetanse. Styremedlemmers engasjement og ønske om å bidra til fellesskapet veier i mange tilfeller tyngre enn kompetanse for et konkret område.

 

Det vil variere hvor mye tid den enkelte må beregne å bruke på styrearbeid. Noen oppgaver/områder er mer omfattende enn andre. Som et utgangspunkt forsøker vi å fordele oppgaver på mange personer (derav klubbens utvalg, komiteer og ansatte) slik at det ikke blir så mye på hver. Som styremedlem må du min. beregne å delta på månedlige styremøter + utføre avtalte oppgaver mellom styremøter. Settes det av et par timer ukentlig i snitt til styrearbeid vil de fleste langt på vei ha rimelig tid til sine oppgaver.

Klubben tilbyr deltakelse på FLK (fotballens lederkurs) for styremedlemmer. FLK  avholdes hvert år på senvinteren/våren og vi ønsker at alle nye styremedlemmer gjennomfører min. FLK 1. Klubben dekker deltakeravgift.

 

Klubben har mange aktiviteter og arrangement. Her finner du klubbens aktivitetsplan.

 

Styremøter:

Det avholdes vanligvis styremøter én gang månedlig med unntak av juli. Ukedag avtales ut fra hva som passer best for det til enhver tid sittende styre. Junimøtet kombineres med en sosial og uformell sommeravslutning. Julebord for styret og ansatte i Ski IL Fotball i slutten av november eller beg. av desember.

For å få så effektive styremøter som mulig har vi utarbeidet noen møterutiner vi ønsker at alle følger så langt det lar seg gjøre.

 

Styrets oppgaver

 • Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i hht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser.   
 • Oppnevne etter behov komiteer, utvalg, eller ressurspersoner for spesielt definerte oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Representere klubben utad, herunder ivareta interesser og forhold overfor det offentlige og media.
 • Holde møter jevnlig, (ca. 1 gang i mnd.) eller når lederen, evt. et flertall av styremedlemmene bestemmer det.  
 • Godkjenne alle investeringer og økonomiske kontrakter før inngåelse. Styret delegerer budsjett der det er hensiktsmessig.
 • Ved avstemning fatte vedtak. Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede. Vedtaket fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
   

 
Styrets sammensetning
(hver funksjon behøver ikke nødvendigvis være besatt til enhver tid)

 • Leder
 • Nestleder 
 • Sportslig leder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlemmer (med fordeling på områdene sportslig, anlegg, marked, økonomi, arrangement, dugnad)
 • Varamedlem

 

Kort beskrivelse av de forskjellige funksjoner:

Styreleder

• Lede styremøter
• Lederansvar for fast ansatte inkl. medarbeidersamtaler hver høst/vinter
• Oppfølging av alle styremedlemmer og deres oppgaver
• Samarbeidsmøter med Follo FK og/eller SAMK
• Ski IL Alliansens styremøter
• Annen ekstern representasjon
• Oppfølging budsjett/økonomi

 

Nestleder

• Leders stedfortreder
• Prosjektbaserte oppgaver (tidsbegrensede, varierer fra år til år)

 

Styremedlem sportslig

• Bistå TK med å bemanne lagene med trenere (ungdom/senior)
• Bistå TK i forb. med gjennomføring av sportslige tiltak ved behov
• Bidra til spillere gis et godt sportslig tilbud tilpasset sitt ferdighetsnivå og interesse
• Representere klubben i sportslig sammenheng ift Follo, SAMK, krets og forbund
• Delta i Sportslig utvalg og være styrets kontaktpunkt mot utvalget 
• Bidra til at trenere/ledere gjør seg kjent med sportslig plan/retningslinjer


Styremedlem anlegg/drift/vedlikehold

• Ansvarlig for klubbens anleggsarbeid
• Inspisere og holde oversikt over eksisterende anlegg
• Vedlikehold av eksisterende anlegg utover det daglige
• Vurdere, og styre, bygging av nye anlegg, baner
• Videreutvikling av anlegg og parken
• Samarbeide med andre innen anlegg i alliansen


Styremedlem økonomi (nestleder)

• Rutiner rundt klubbens økonomi
• Budsjett og budsjettoppfølging
• Påse at regnskap blir ført i samsvar med lover og regler


Styremedlem marked

• Engasjere firma eller enkeltperson/er til inngåelse av sponsoravtaler mot provisjon? Evt. en splitt – styremedlem marked inngå avtaler (store avtaler), firma/enkeltperson/er til de mindre avtalene, f.eks. sesonghefte. 
• Finne produsent for produksjon av nye skilt og draktreklame
• Idéskapende arbeid for å søke alternative inntektskilder
• Ansvar for ettersyn og evt. vedlikehold av stadionreklame
• Årlig kontakt med/oppfølging av hovedsponsorer
• Oppfølging øvrige sponsorer ved behov


Styremedlem dugnad

• Ansvarlig for tiltak rettet mot verving av givere til Grasrotandelen, organisere gjennomføring av tiltak i samarbeid med daglig leder
• Bidra til å koordinere evt. klubbens øvrige dugnader som ikke er relatert til arrangement

 

Styremedlem cup/arrangement

• Påse at klubbens cupkomite til enhver tid er bemannet med sentrale funksjoner/ansvarlige
• Følge opp lagene mtp. å stille med kandidater til cupkomiteen
• Delta aktivt i det sentrale cuparbeidet, både planlegging og gjennomføring


Varamedlem

• Trer inn i styret dersom eksisterende styremedlem må tre ut av styret

 

Klubbens øvrige utvalg, komiteer og ressurspersoner:

Sportslig utvalg
Cupkomite *)
Anleggsutvalg
Dommerkontakt/dommerutvalg
Festkomite
Grasrotkomite
Jenteutvalg
Kioskansvarlige/kioskutvalg
Markedsutvalg
Vedlikeholdsutvalg
Materialforvalter
Lagledere, trenere og foreldrekontakter
Valgkomité
Revisorer

Les mer om oppgavene til de forskjellige utvalg og komiteer under "rollebeskrivelser" på http://www.skifotball.no 

 

*) Cupkomiteen organsiert slik at styremedlemmer får hovedansvar for hvert sitt område i komiteen. Områder: rigging, kiosk, premier, parkering, teknisk, dommere, sportslig, rydding/renhold.

 

 

Vil du vite mer om Ski IL Fotball? Nøl ikke med å ta kontakt med en oss. Styrearbeid i klubben er sosialt, morsomt, lærerikt og meningsfullt. Har du lyst til å bidra, men vet ikke helt om dette passer for deg? Ta kontakt og la oss sammen diskutere tid og omfang - vi har plass til alle som vil være med, enten i styret eller i et av klubbens mange utvalg eller komitéer.

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift