Ski Fotball

Treningsavgift/kontingent

Treningsavgift/kontingent

 

BETALING AV TRENINGSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT

 

 • Klubben sender ut faktura for treningsavgift og medlemskontingent i mars hvert år. Faktura sendes pr. e-post og Vipps til alle medlemmers hovedadresse/mobilnr. og pr. post til medlemmer uten registrert e-postadresse.
   
 • Fra 2018 vil trenerutgifter i større grad gjenspeiles i økning av treningsavgift for de ulike årgangene
   
 • Inkludert i treningsavgiften for alle *) spillere er medlemskontingent kr. 200,- og én kortpakke verdi kr. 300,- 
   
  • Kortpakken inneholder 20 kort m/konvolutt som kan selges enkeltvis for kr. 20,- pr. kort eller kr. 300,- for hele pakken. Hentes i Klubbshopen mandager kl. 17.00-18.30
   • *) Søsken får en halv kortpakke (10 kort)
   • *) Old Boys og Futsal får ikke kortpakker
     
   • Ikke kortpakker i 2019 - kun 2017 og 2018
     
 • 6-årsklassen har relativt lavere avgift enn øvrige lag i barnefotballen. Det betyr at gapet opp til 7-årsklassen kan synes stort, men vi har til nå ikke valgt å utjevne forskjellen fra 6 til 7 år. 
   
 • Fotballforsikring er inkl. i treningsavgift for alle årganger, men for spillere over 12 år forutsetter gyldig forsikring at ev. overgang fra tidligere klubb også er utført og i orden.
 • Trenere/lagledere og øvrig støtteapp. rundt lagene må betale ordinær treningsavgift og medlemskontingent for egne barn, men er fritatt for treningsavgift for seg selv dersom man selv spiller på et av lagene våre. NB: medlemskontingent (kr. 200,-) må betales av alle som spiller på et lag.
   
 • Styremedlemmer, valgkomite, kontrollkomite (lovpålagte verv) og ansatte er fritatt for treningsavgift for seg selv og sine barn. Dette bl.a. med bakgrunn i at disse jobber for hele klubben - ikke kun for enkeltlag. Medlemskontingent (kr. 200,-) derimot må betales av alle (både for de med verv + egne barn) og er en forutsetning for både å være valgbar og få fritak for treningsavgift. 
   
 • Spillere som begynner på høsten betaler redusert avgift. Sum fremkommer ved utsending av giro.
   
 • I utgangspunkt ingen refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for spillere som slutter i løpet av året. Dette fordi det er mange spillere som slutter/begynner gjennom hele året og klubben har ikke mulighet til å gi individuell pris til alle. Med en fast praksis for refusjon ville det blitt dyrere for alle å være med. Vi gjør unntak mht. hel eller delvis refusjon i de tilfellene det er betalt avgift for nye spillere som etter uker ombestemmer seg og som tar kontakt umiddelbart. 
   
 • Treningsavgift gjelder for hele året - dvs. fra mars til mars siden hovedutsending av faktura er i mars - men vær oppmerksom på den største andelen av treningsavgiften er tilknyttet perioden det er sesong, dvs. fra ca. april/mai til september/oktober. 
   
 • Betalingsproblemer? Spillere (barn/ungdom) i familier med betalingproblemer kan søke NAV om økonomisk støtte, evt. kan det søkes om støtte fra klubben hvis det gis avslag fra NAV. Innvilges støtte fra klubben må det beregnes å bidra med noe tilbake i form av f.eks. økt dugnad. Mer info her. Hvis familien allerede mottar støtte fra NAV i andre sammenhenger: ta kontakt med saksbehandler og få info om hvordan dere søker om støtte til fotballen.
   
 • Ingen er spilleberettiget før treningsavgift og medlemskontingent er betalt. Herav ligger også evt. skyldig avgift fra tidligere år.  


 

SØSKENRABATT:

 • Eldste spiller - eller spiller med høyest avgift - betaler full treningsavgift og medlemskontingent.
   
 • Yngre søsken betaler 50% (av oppgitt sum nedenfor)
   
 • Søskenrabatt forutsetter at full avgift betales for eldste søsken.
   
 • Søskenrabatt gjelder kun søsken - ikke for foresatte som spiller på Old Boys eller Seniorlag.
   
 • Det gis ikke søskenrabatt i de tilfeller hvor kun medlemskontingent betales (styremedlemmer, valgkomite, kontrollkomite, ansatte)

 

HVA DEKKER TRENINGSAVGIFTEN/KONTINGENTEN:

Nedenfor ser du noen av utgiftene klubben dekker for lagene/spillerne i klubben, dette er eksempler på utgifter som helt eller delvis kommer i tillegg til treningsavgift og kontingent i mange andre klubber. 

 • Avgifter til Oslo Fotballkrets
 • Fotballforsikring
 • Overgang fra ev. tidligere klubb
 • Trenere (for de lag som har lønnede trenere) 
 • Oppstartsansvarlig og instruktører v/oppstart for 6-årslag
 • Baneleie/halleie for tider tildelt av klubben
 • Utstyr til kamp og trening i parken (mål, innbytterbåser o.l)
 • Påmeldingsavgift for cuper (begrenset oppad)
 • Spillerutviklingstiltak
 • Dommere
 • Lagsutstyr (kjegler, baller, vester osv.)
 • Førstehjelpsutstyr
 • Keeperutstyr
 • Spillerdrakter
 • Trykking av utstyr
 • Bekledning til trenere, lagledere og øvrig støtteapparat
 • Kurs og samlinger for trenere/ledere
 • Tilskudd til lagene

  I tillegg kommer alle felleskostnader klubben har.

 

Spillere dekker selv shorts, strømper, leggskinn og fotballsko for å ha komplett kampantrekk. Spillere dekker også ev. overnatting og bespisning på cuper lagene ønsker å delta på (overnatting aktuelt fra ca. 11 års alder). Utover dette er det behov for treningstøy tilpasset ulike årstider.

NB: Det finnes mulighet for å søke om støtte til både cuper og utstyr. 
 


 

Fakturering av treningsavgift/kontingent - les nedenstående før du betaler:

 

 • Betaling via bank gjøres til vår samarbeidspartner Spoortz: kontonummer 1503.77.38074, husk KID-nr.
   
 • Betaling via mottatt faktura i Vipps. Betaling går da via Spoortz og det er viktig at deres Vippsnummer kun brukes til denne fakturaen. NB: Beløpet lar seg ikke endre i Vippsfakturaen. Har du søskenrabatt eller velge å dele betalingen i flere avdrag må enten vanlig Vippsbetaling brukes (se nedenfor) eller vanlig bankbetaling. 
   
 •  Hvis du ikke har mottatt faktura i Vipps, men likevel vil betale med Vipps så gjør du det på samme måte som vanlige kjøp:
  • Velg "Betal" i appen, søk opp Vippsnummer (eget nummer for kontingent/treningsavgift): 1412 
  • Legg inn riktig sum for ett eller flere medlemmer
  • Skriv i meldingsfeltet navn og f.dato for medlemmer det betales for
 • Alle spillere vil av tekniske årsaker bli fakturert for satsen som gjelder for laget spilleren tilhører. De som har søskenrabatt må selv korrigere sum før betaling. 

 

 • Har du behov for å dele opp betalingen: ta kontakt med daglig leder og si fra at du deler opp betalingen i to eller tre avdrag.

 

 • Fakturaer blir i 2018 sendt ut 5. mars (2012-årgang: mai, Futsal: oktober).

 

 • Betalingsfrist 15. mars (2012-årgang: mai, Futsal: oktober). Dette er hovedforfall etter hovedfakturering gjeldende år. For nye spillere som melder seg inn etter hovedutsending er betalingsfrist 14 dager.

 

 • Purregebyr kr. 70,- vil påløpe ved for sen betaling. Hjelp oss til å holde utgiftene nede både for deg og oss ved å betale innen fristen.

 


 

Treningsavgift 2018 inkl. medlemskontingent (kr. 200,-) og én stk. kortpakke (kr. 300,-):

 

LAG Årsklasse Til betaling:
OLD BOYS VETERAN (ikke kortpakke) 48 + kr 900
OLD BOYS 33 (ikke kortpakke) 34 + kr 1 600
OLD BOYS FINSTADGJENGEN FUTSAL (ikke kortpakke) 34 + kr 200
SENIOR MENN FUTSAL (ikke kortpakke) 20 + kr 1 000
SENIOR MENN A 20 + kr 2 100
SENIOR MENN 7er 20 + kr 1 600
JUNIOR MENN 17-19 kr 3 500
GUTTER 2002 16 kr 3 100
GUTTER 2003 15 kr 2 800
GUTTER 2004 14 kr 2 700
GUTTER 2005 13 kr 2 700
GUTTER 2006 12 kr 2 500
GUTTER 2007 11 kr 2 500
GUTTER 2008 10 kr 2 300
GUTTER 2009 9 kr 2 300
GUTTER 2010 8 kr 2 200
GUTTER 2011 7 kr 2 100
GUTTER 2012 6 kr 1 300
     
JENTER 2003 15 kr 2 800
JENTER 2004/2005 14 kr 2 700
JENTER 2006 12 kr 2 500
JENTER 2007 11 kr 2 500
JENTER 2008 10 kr 2 300
JENTER 2009 9 kr 2 300
JENTER 2010 8 kr 2 200
JENTER 2011 7 kr 2 100
JENTER 2012 6 kr 1 300


MEDLEMSKONTINGENT (ikke kortpakke):

TRENERE, LAGLEDERE, STØTTEAPP. RUNDT LAGENE (frivillig – men vi oppfordrer alle til å være medlem)   kr 200
     

LOVPÅLAGTE KOMITEER OG MEDLEMMER: STYRET, VALGKOMITE, KONTROLLKOMITE

  kr 200
     
STØTTEMEDLEMMER   kr 200

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Elektronisk adresse (EHF-faktura): 57897661234501

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift